Controlli

Controlli 3FSA40 , AKTUATOR FOR MVB56 , B353X , EN:2TGB15FR01 , EN:MVH56F , M350 , MDL24 , MVA 21 (price for 10 pcs) , MVA 21 / 230V , MVA21 , MVA21 230VAC 5(30)VA , MVB46 , MVB46P , MVB52 , MVB56 (stock) , MVB56 , MVBPA2 IS INCL. IN MVB46P , MVH56 , MVH56F , MVH56F ACTUATOR , MVH56FA , MVT44 , MVT56 , MVX41R , MVX42R , VMB5 , MVA21 , MVT57 , VMBT 4 , 3FSA40S , Valve + Actuator assembly , SH522 OBSOLETE REPLACED BY MVH56 , 3-way valve body for SH522 , MVA21 , MVF58 Obsolete, replaced by MVE510 , MS41-7153-G00 , MVE510 , MVA21 , MVA21 , MVA21 , MVA 21 PN 16 / VSZSB Kvs 4 , MVA43 , EN:MVB56 , EN:MVB56 , EN:MVB56 , EN:VMB6 , EN:VMB8 , EN:VMB8A , MVT41 obsolete, replaced by MVT44 , MVT57 , MVL26 obsolete, replaced by MVH26 , MVH26 , AG51 , AG62 , MVB56 , MVF515 obsolete, replaced by MVE515 , MVH26 , MVE515 , MVT56 , MVA21. , MVB56 , MVE506 , Type VTZ 13 – OEM , alternative VTZ13B , VTZ13B , VSX09P , VSX10P , VSX11P , VSX12P , VSX13 , VSX13P , VSX21 , VSX21P , VMX09P , VMX10P , VMX11P , VMX12P , VMX13 , VMX13P , VMX21 , VMX21P , VTX09P1 , VTX10P1 , VTX11P1 , VTX12P1 , VTX13 , VTX13P1 , VTX21 , VTX21P , VSX24P , VSX26P , VMX24P , VMX26P , VTX24P , VTX26P , VSXT09P , VSXT10P , VSXT11P , VSXT12P , VSXT13P , VSXT1P , VSXT21P , VSXT24P , VSXT26P , VMXT09P , VMXT10P , VMXT11P , VMXT12P , VMXT13P , VMXT1P , VMXT21P , VMXT24P , VMXT26P , VTXT09P2) , VTXT10P2) , VTXT11P2) , VTXT12P2) , VTXT13P2) , VTXT1P2) , VTXT21P , VTXT24P , VTXT26P , MVR230 , MVR24 , MVR230C1 , MVR24C1 , MVR230C2 , MVR24C2 , MVR230C3 , MVR24C3 , 2TGB15BR00 , 2TGB15BR0 , 2TGB15BR1 , 2TGB15BR2 , 2TGB15BR3 , 2TGB15B , 2TGB15FR00 , 2TGB15FR0 , 2TGB15FR1 , 2TGB15FR2 , 2TGB15FR3 , 2TGB15F , VSB3 , VSB4 , VSB5 , VSB6 , VSB8 , VSB8A , VSB3F , VSB4F , VSB5F , VSB6F , VSB8F , VSBP3M , VSBP4M , VSBP5M , VSBP6M , VSBP8M , VSBT3 , VSBT4 , VSBT5 , VSBT6 , 2TGA20B , 2TGA25B , 2TGA32B , 2TGA40B , 2TGA50B , 3TGB15BR2 , 3TGB15BR3 , 3TGB15B , 3TGB15FR2 , 3TGB15FR3 , 3TGB15F , VMB3 , VMB4 , VMB6 , VMB8 , VMB8A , VMB3F , VMB4F , VMB5F , VMB6F , VMB8F , VMB8AF , VMBP3M , VMBP4M , VMBP5M , VMBP6M , VMBP8M , VMBT3 , VSB5 , VMBT61) , AG22 , AG50 , AG52 , AG60-01 , AG60-02 , AG60-03 , AG60-04 , AG60-05 , AG60-06 , AG60-07 , AG63 , AG64 , AG65 , 244 , 248 , MVT28 , MVT56L , MVT56S , MVB22 , MVB26 , MVB28 , MVB36 , MVBAV , MVF54 , MVF58 , MVF515 , MVF54S , MVF58S , MVF515S , MVH46 , MVH36 , MVH3K , MVHAV , MVF59A , MVF59AW , MVF59C , MVF59CW , MVF59AS , MVF59AWS , MVF59CS , MVF59CWS , D36 , DMDA , DMVF , DMVH , MVBC , MVBD , MVBHT , MVHFS5 , MVHT , MVHPA2 , MVHPA4 , VSX03PB , VSXT03PB , VSX04PB , VSXT04PB , VSX05PB , VSX06PB , VSXT06PB , MDB42 , MDB42M , MDB52 , MDB24 , MDB24M , MDB44 , MDB44M , MDB54 , MDB26 , MDB26M , MDB46 , MDB46M , MDB56 , MA40-7041-G00 , MA40-7041-G01 , MA40-7043-G00 , MA40-7043-G01 , MA41-7071-G00 , MA41-7071-G02 , MA41-7073-G00 , MA41-7073-G02 , MA41-7151-G00 , MA41-7151-G02 , MA41-7153-G00 , MA41-7153-G02 , MF40-7043-G00 , MF40-7043-G01 , MF41-7073-G00 , MF41-7073-G02 , MF41-7153-G00 , MF41-7153-G02 , MS40-7043-G00 , MS40-7043-G01 , MS41-7073-G00 , MS41-7073-G02 , MS41-7153-G02 , MDA22 , MDA24 , MDA42 , MDA44 , MDA52 , MDA54 , MDL22 , MDL26 , MDL42 , MDL44 , MDL46 , MDL62 , MDL64 , MDL66 , MDL32 , MDL34 , MDL36 , MDL52 , MDL54 , MDL56 , MDLS5 , MDLV5 , DMDL , MDLA1 , MDLA2 , MDLPA2 , MDLPA4 , MDLPA6 , YS7 , AS205 , AS206 , AS207 , UF215 , UF217 , C307 , C309 , Y111 , Y111RM , B301 , B302 , B303 , B304 , B301X , B302X , B303X , B304X , FG601 , FG603 , B353 , B354 , B354X , FG651 , FG653 , KX436G , KX436GV , KX436S , KX436SV , DG8000 , DG8001 , DG8011 , DG8022 , CTY231 , CTY232 , CTY241 , CTY242 , CTY531 , CTY532 , CTY541 , CTY542 , W500T , W500T4 , W500TMB , W500TMB4 , W501TMB , W500T2 , W500T2MB , W551C , W551C-S , W551C-D , W551C-DS , W552C , W552C-S , W552C-D , W552C-DS , W553C , W553C-S , W553C-D , W553C-DS , W554C , W554C-S , W554C-D , W554C-DS , W560-EXP , W560-RT , WPRO-561 , WPRO-561S , WPRO-562 , WPRO-562S , WPRO-561D , WPRO-561DS , WPRO-562D , WPRO-562DS , W562D , W562DS , W562DM , W562DSM , STA60L , STA61L , SNTC-CL , SNTC-EL , SNTC-FL , SNTC-L , SNTC-SL , SNTC-VL , TT-A21 , TT-A31 , TT-C21 , TT-C22 , TT-C23 , TT-C24 , TT-C31 , TT-D21 , TT-D31 , TT-E21 , TU-A22 , TU-A32 , TU-D22 , TU-D32 , TUTD32 , TU-A33 , TU-D33 , TUTA34 , TUTD34 , TP-C34 , TP-C351 , TP-C361 , TP-D333 , TP-D333-MA , TP-D334 , TP-D334-MA , 2FAA100B , 2FAA100P , 2FAA100R0 , 2FAA100R1 , 2FAA100R2 , 2FAA100R3 , 2FAA100R4 , 2FAA100R7 , 2FAA100S , 2FAA100T , 2FAA125B , 2FAA125P , 2FAA125R0 , 2FAA125R1 , 2FAA125R2 , 2FAA125R3 , 2FAA125R4 , 2FAA125R7 , 2FAA125S , 2FAA125T , 2FAA150B , 2FAA150P , 2FAA150R0 , 2FAA150R1 , 2FAA150R2 , 2FAA150R3 , 2FAA150R4 , 2FAA150R7 , 2FAA150S , 2FAA150T , 2FAA15B , 2FAA15P , 2FAA15R0 , 2FAA15R1 , 2FAA15R2 , 2FAA15R3 , 2FAA15R4 , 2FAA15R7 , 2FAA15RB , 2FAA15RP , 2FAA15RR0 , 2FAA15RR1 , 2FAA15RR2 , 2FAA15RR3 , 2FAA15RR4 , 2FAA15RR7 , 2FAA15RS , 2FAA15RT , 2FAA15S , 2FAA15T , 2FAA20B , 2FAA20P , 2FAA20R0 , 2FAA20R1 , 2FAA20R2 , 2FAA20R3 , 2FAA20R4 , 2FAA20R7 , 2FAA20S , 2FAA20T , 2FAA25B , 2FAA25IB , 2FAA25IP , 2FAA25IR0 , 2FAA25IR1 , 2FAA25IR2 , 2FAA25IR3 , 2FAA25IR4 , 2FAA25IR7 , 2FAA25IS , 2FAA25IT , 2FAA25P , 2FAA25R0 , 2FAA25R1 , 2FAA25R2 , 2FAA25R3 , 2FAA25R4 , 2FAA25R7 , 2FAA25RB , 2FAA25RP , 2FAA25RR0 , 2FAA25RR1 , 2FAA25RR2 , 2FAA25RR3 , 2FAA25RR4 , 2FAA25RR7 , 2FAA25RS , 2FAA25RT , 2FAA25S , 2FAA25T , 2FAA32B , 2FAA32P , 2FAA32R0 , 2FAA32R1 , 2FAA32R2 , 2FAA32R3 , 2FAA32R4 , 2FAA32R7 , 2FAA32S , 2FAA32T , 2FAA40B , 2FAA40P , 2FAA40R0 , 2FAA40R1 , 2FAA40R2 , 2FAA40R3 , 2FAA40R4 , 2FAA40R7 , 2FAA40S , 2FAA40T , 2FAA50B , 2FAA50P , 2FAA50R0 , 2FAA50R1 , 2FAA50R2 , 2FAA50R3 , 2FAA50R4 , 2FAA50R7 , 2FAA50S , 2FAA50T , 2FAA65B , 2FAA65P , 2FAA65R0 , 2FAA65R1 , 2FAA65R2 , 2FAA65R3 , 2FAA65R4 , 2FAA65R7 , 2FAA65S , 2FAA65T , 2FAA80B , 2FAA80P , 2FAA80R0 , 2FAA80R1 , 2FAA80R2 , 2FAA80R3 , 2FAA80R4 , 2FAA80R7 , 2FAA80S , 2FAA80T , 2FAB100B , 2FAB100P , 2FAB100R0 , 2FAB100R1 , 2FAB100R2 , 2FAB100R3 , 2FAB100R4 , 2FAB100R7 , 2FAB100S , 2FAB100T , 2FAB125B , 2FAB125P , 2FAB125R0 , 2FAB125R1 , 2FAB125R2 , 2FAB125R3 , 2FAB125R4 , 2FAB125R7 , 2FAB125S , 2FAB125T , 2FAB150B , 2FAB150P , 2FAB150R0 , 2FAB150R1 , 2FAB150R2 , 2FAB150R3 , 2FAB150R4 , 2FAB150R7 , 2FAB150S , 2FAB150T , 2FAB15B , 2FAB15P , 2FAB15R0 , 2FAB15R1 , 2FAB15R2 , 2FAB15R3 , 2FAB15R4 , 2FAB15R7 , 2FAB15RB , 2FAB15RP , 2FAB15RR0 , 2FAB15RR1 , 2FAB15RR2 , 2FAB15RR3 , 2FAB15RR4 , 2FAB15RR7 , 2FAB15RS , 2FAB15RT , 2FAB15S , 2FAB15T , 2FAB20B , 2FAB20P , 2FAB20R0 , 2FAB20R1 , 2FAB20R2 , 2FAB20R3 , 2FAB20R4 , 2FAB20R7 , 2FAB20S , 2FAB20T , 2FAB25B , 2FAB25IB , 2FAB25IP , 2FAB25IR0 , 2FAB25IR1 , 2FAB25IR2 , 2FAB25IR3 , 2FAB25IR4 , 2FAB25IR7 , 2FAB25IS , 2FAB25IT , 2FAB25P , 2FAB25R0 , 2FAB25R1 , 2FAB25R2 , 2FAB25R3 , 2FAB25R4 , 2FAB25R7 , 2FAB25RB , 2FAB25RP , 2FAB25RR0 , 2FAB25RR1 , 2FAB25RR2 , 2FAB25RR3 , 2FAB25RR4 , 2FAB25RR7 , 2FAB25RS , 2FAB25RT , 2FAB25S , 2FAB25T , 2FAB32B , 2FAB32P , 2FAB32R0 , 2FAB32R1 , 2FAB32R2 , 2FAB32R3 , 2FAB32R4 , 2FAB32R7 , 2FAB32S , 2FAB32T , 2FAB40B , 2FAB40P , 2FAB40R0 , 2FAB40R1 , 2FAB40R2 , 2FAB40R3 , 2FAB40R4 , 2FAB40R7 , 2FAB40S , 2FAB40T , 2FAB50B , 2FAB50P , 2FAB50R0 , 2FAB50R1 , 2FAB50R2 , 2FAB50R3 , 2FAB50R4 , 2FAB50R7 , 2FAB50S , 2FAB50T , 2FAB65B , 2FAB65P , 2FAB65R0 , 2FAB65R1 , 2FAB65R2 , 2FAB65R3 , 2FAB65R4 , 2FAB65R7 , 2FAB65S , 2FAB65T , 2FAB80B , 2FAB80P , 2FAB80R0 , 2FAB80R1 , 2FAB80R2 , 2FAB80R3 , 2FAB80R4 , 2FAB80R7 , 2FAB80S , 2FAB80T , 2FGA100B , 2FGA100P , 2FGA100R0 , 2FGA100R1 , 2FGA100R2 , 2FGA100R3 , 2FGA100R4 , 2FGA100R7 , 2FGA100S , 2FGA100T , 2FGA125B , 2FGA125P , 2FGA125R0 , 2FGA125R1 , 2FGA125R2 , 2FGA125R3 , 2FGA125R4 , 2FGA125R7 , 2FGA125S , 2FGA125T , 2FGA150B , 2FGA150P , 2FGA150R0 , 2FGA150R1 , 2FGA150R2 , 2FGA150R3 , 2FGA150R4 , 2FGA150R7 , 2FGA150S , 2FGA150T , 2FGA15B , 2FGA15P , 2FGA15R0 , 2FGA15R1 , 2FGA15R2 , 2FGA15R3 , 2FGA15R4 , 2FGA15R7 , 2FGA15RB , 2FGA15RP , 2FGA15RR0 , 2FGA15RR1 , 2FGA15RR2 , 2FGA15RR3 , 2FGA15RR4 , 2FGA15RR7 , 2FGA15RS , 2FGA15RT , 2FGA15S , 2FGA15T , 2FGA20B , 2FGA20P , 2FGA20R0 , 2FGA20R1 , 2FGA20R2 , 2FGA20R3 , 2FGA20R4 , 2FGA20R7 , 2FGA20S , 2FGA20T , 2FGA25B , 2FGA25IB , 2FGA25IP , 2FGA25IR0 , 2FGA25IR1 , 2FGA25IR2 , 2FGA25IR3 , 2FGA25IR4 , 2FGA25IR7 , 2FGA25IS , 2FGA25IT , 2FGA25P , 2FGA25R0 , 2FGA25R1 , 2FGA25R2 , 2FGA25R3 , 2FGA25R4 , 2FGA25R7 , 2FGA25RB , 2FGA25RP , 2FGA25RR0 , 2FGA25RR1 , 2FGA25RR2 , 2FGA25RR3 , 2FGA25RR4 , 2FGA25RR7 , 2FGA25RS , 2FGA25RT , 2FGA25S , 2FGA25T , 2FGA32B , 2FGA32P , 2FGA32R0 , 2FGA32R1

 

Controlli 3FSA40
Controlli AKTUATOR FOR MVB56
Controlli B353X
Controlli EN:2TGB15FR01
Controlli EN:MVH56F
Controlli M350
Controlli MDL24
Controlli MVA 21 (price for 10 pcs) servomotor 230V
Controlli MVA 21 / 230V
Controlli MVA21 Actuator
Controlli MVA21 230VAC 5(30)VA
Controlli MVB46 .
Controlli MVB46P
Controlli MVB52 Actuator
Controlli MVB56 (stock) Antrieb
Controlli MVB56 Actuator proportional for valves
Controlli MVBPA2 IS INCL. IN MVB46P
Controlli MVH56 STEAM HEATING GLOBE VALVE ACTUATOR
Controlli MVH56F
Controlli MVH56F ACTUATOR
Controlli MVH56FA
Controlli MVT44
Controlli MVT56 Linear actuator
Controlli MVX41R
Controlli MVX42R
Controlli VMB5
Controlli MVA21 Actuator
Controlli MVT57
Controlli VMBT 4
Controlli 3FSA40S Valve
Controlli Valve + Actuator assembly .
Controlli SH522 OBSOLETE REPLACED BY MVH56 Servomotor
Controlli 3-way valve body for SH522
Controlli MVA21 .
Controlli MVF58 Obsolete, replaced by MVE510 CHILLED WATER GLOBE VALVE ACTUATOR
Controlli MS41-7153-G00 .
Controlli MVE510 .
Controlli MVA21
Controlli MVA21 Valve
Controlli MVA21 Thermal actuator
Controlli MVA 21 PN 16 / VSZSB Kvs 4 water valve
Controlli MVA43 .
Controlli EN:MVB56 Actuator proportional for valves
Controlli EN:MVB56 Actuator proportional for valves
Controlli EN:MVB56 Actuator proportional for valves
Controlli EN:VMB6 Three-ways globe valve
Controlli EN:VMB8 Three-ways globe valve
Controlli EN:VMB8A Three-ways globe valve
Controlli MVT41 obsolete, replaced by MVT44 Valves
Controlli MVT57 Valve drive
Controlli MVL26 obsolete, replaced by MVH26 actuator
Controlli MVH26 Actuator
Controlli AG51 adapter necessary to fit MVH56
Controlli AG62 linkage
Controlli MVB56 Actuator
Controlli MVF515 obsolete, replaced by MVE515 Stellantrieb
Controlli MVH26 Valve Actuators
Controlli MVE515 Globe Valves Actuators
Controlli MVT56 actuator
Controlli MVA21. actuator
Controlli MVB56
Controlli MVE506 Linear actuator
Controlli Type VTZ 13 – OEM , alternative VTZ13B 4-ways zone valve for fancoil
Controlli VTZ13B Valve Body
Controlli VSX09P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX10P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX11P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX12P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX13 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX13P Valve
Controlli VSX21 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX21P .
Controlli VMX09P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX10P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX11P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX12P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX13 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX13P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX21 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX21P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX09P1 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX10P1 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX11P1 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX12P1 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX13 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX13P1 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX21 Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX21P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSX24P .
Controlli VSX26P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX24P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VMX26P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX24P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VTX26P Fan Coil Motorised Valves
Controlli VSXT09P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT10P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT11P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT12P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT13P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT1P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT21P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT24P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VSXT26P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT09P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT10P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT11P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT12P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT13P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT1P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT21P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT24P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VMXT26P Valves Bodies for Zone and Fan Coil Units
Controlli VTXT09P2)
Controlli VTXT10P2)
Controlli VTXT11P2)
Controlli VTXT12P2)
Controlli VTXT13P2)
Controlli VTXT1P2)
Controlli VTXT21P
Controlli VTXT24P
Controlli VTXT26P
Controlli MVR230
Controlli MVR24
Controlli MVR230C1
Controlli MVR24C1
Controlli MVR230C2
Controlli MVR24C2
Controlli MVR230C3
Controlli MVR24C3
Controlli 2TGB15BR00
Controlli 2TGB15BR0
Controlli 2TGB15BR1 Valve
Controlli 2TGB15BR2
Controlli 2TGB15BR3
Controlli 2TGB15B
Controlli 2TGB15FR00
Controlli 2TGB15FR0
Controlli 2TGB15FR1
Controlli 2TGB15FR2
Controlli 2TGB15FR3
Controlli 2TGB15F
Controlli VSB3
Controlli VSB4
Controlli VSB5
Controlli VSB6
Controlli VSB8
Controlli VSB8A valve
Controlli VSB3F
Controlli VSB4F
Controlli VSB5F
Controlli VSB6F
Controlli VSB8F valve
Controlli VSBP3M
Controlli VSBP4M
Controlli VSBP5M
Controlli VSBP6M
Controlli VSBP8M
Controlli VSBT3
Controlli VSBT4
Controlli VSBT5
Controlli VSBT6
Controlli 2TGA20B
Controlli 2TGA25B
Controlli 2TGA32B
Controlli 2TGA40B
Controlli 2TGA50B
Controlli 3TGB15BR2 3-way Globe Valve
Controlli 3TGB15BR3 3-way Globe Valve
Controlli 3TGB15B Valve
Controlli 3TGB15FR2 3-way Globe Valve
Controlli 3TGB15FR3 3-way Globe Valve
Controlli 3TGB15F 3-way Globe Valve
Controlli VMB3 3-way Globe Valve
Controlli VMB4 3-way Globe Valve
Controlli VMB6
Controlli VMB8
Controlli VMB8A 3-way Globe Valve
Controlli VMB3F 3-way Globe Valve
Controlli VMB4F 3-way Globe Valve
Controlli VMB5F 3-way Globe Valve
Controlli VMB6F 3-way Globe Valve
Controlli VMB8F 3-way Globe Valve
Controlli VMB8AF 3-way Globe Valve
Controlli VMBP3M 3-way Valves with Tight Close-Off
Controlli VMBP4M 3-way Valves with Tight Close-Off
Controlli VMBP5M 3-way Valves with Tight Close-Off
Controlli VMBP6M 3-way Valves with Tight Close-Off
Controlli VMBP8M 3-way Valves with Tight Close-Off
Controlli VMBT3 3-way Globe Valves
Controlli VSB5 Valve
Controlli VMBT61) 3-way Globe Valves
Controlli AG22 Linkage kit for MVB on V500
Controlli AG50 Linkage kit for MVF-MVH on VMB16-VBG-VSG (old type) up to DN65 valves
Controlli AG52 Linkage kit for MVF-MVH on VSB-VMB, VSB.F-VMB.F valves (pages 52, 56)
Controlli AG60-01 Linkage kit for MVF on Honeywell valves (stem M6)
Controlli AG60-02 Linkage kit for MVF on Honeywell valves (stem 1/4″)
Controlli AG60-03 Linkage kit for MVF on Landis valves
Controlli AG60-04 Linkage kit for MVF on Satchwell valves (stem 1/4″)
Controlli AG60-05 Linkage kit for MVF on Satchwell valves (stem 3/8″)
Controlli AG60-06 Linkage kit for MVF on Satchwell valves (stem 1/4″ & 3/8″)
Controlli AG60-07 Linkage kit for MVF on Danfoss valves
Controlli AG63 Linkage kit for MVF.S on VSB-VMB, VSB.F-VMB.F valves (pages 52, 56)
Controlli AG64 Linkage kit for MVH on SS-DS-VM-3V (old type) up to DN65 valves with MVLHT spacer
Controlli AG65 Linkage kit for MVH on SS-DS-VM-3V (old type) DN >80 valves with MVLHT spacer
Controlli 244 Stem heater for VSB/VSB-F- VMB/VMB-F valves motorised by MVB actuator or MVF-MVH actuator with AG52-AG62, supply 24 V a.c.
Controlli 248 As above for MVH-MVF with 2F-3F flanged valves
Controlli MVT28 Actuators for Zone Valves and Terminal Unit Valves 200 N
Controlli MVT56L Actuators for Zone Valves and Terminal Unit Valves 200 N
Controlli MVT56S Actuators for Zone Valves and Terminal Unit Valves 200 N
Controlli MVB22 Globe Valve Actuators 400 N
Controlli MVB26 servo motor
Controlli MVB28 Globe Valve Actuators 400 N
Controlli MVB36 Globe Valve Actuators 400 N
Controlli MVBAV Globe Valve Actuators 400 N
Controlli MVF54 Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVF58 Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVF515 Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVF54S Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVF58S Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVF515S Globe Valve Actuators 400 N-800 N-1500 N
Controlli MVH46 Servocontrol
Controlli MVH36 Valve Actuator
Controlli MVH3K Globe Valve Actuators 1500 N 3000 N
Controlli MVHAV Globe Valve Actuators 1500 N 3000 N
Controlli MVF59A Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59AW Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59C Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59CW Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59AS Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59AWS Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59CS Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli MVF59CWS Globe Valve Actuators with Spring Return 900 N
Controlli D36 One strokeend auxiliary microswitch adjustable on the whole stroke for MVB
Controlli DMDA Two auxiliary microswitches for MDA
Controlli DMVF Two auxiliary adjustable microswitches for MVF
Controlli DMVH Two auxiliary microswitches adjustable on the whole stroke for MVH
Controlli MVBC Rain-proof protection (see picture on the right)
Controlli MVBD Microswitch driven by manual control knob. Supplied only factory-mounted
Controlli MVBHT Spacer for MVB. To be used with V.B/V.BF valves with temperature from 120 to 140 °C
Controlli MVHFS5 Selection module for 4 to 20 mA range for MVHF (supplied with the actuator)
Controlli MVHT Spacer for high temperature for MVH-MVF. To be used with valve bodies with fluid temperature higher than 150°C (2F-3F)
Controlli MVHPA2 1000 Ohm auxiliary potentiometer for MVH26
Controlli MVHPA4 1000 Ohm auxiliary potentiometer for MVH46
Controlli VSX03PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSXT03PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSX04PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSXT04PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSX05PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSX06PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli VSXT06PB Dymanic pressure independent control valves
Controlli MDB42 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB42M Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB52 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB24
Controlli MDB24M Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB44 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB44M Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB54 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB26 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB26M Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB46 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB46M Damper Actuator without Spring Return
Controlli MDB56 Damper Actuator without Spring Return
Controlli MA40-7041-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA40-7041-G01 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA40-7043-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA40-7043-G01 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7071-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7071-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7073-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7073-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7151-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7151-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7153-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MA41-7153-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF40-7043-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF40-7043-G01 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF41-7073-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF41-7073-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF41-7153-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MF41-7153-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MS40-7043-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MS40-7043-G01 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MS41-7073-G00 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MS41-7073-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MS41-7153-G02 Damper Actuator with Spring Return
Controlli MDA22 For VFA valves up to DN100
Controlli MDA24 For VFA valves from DN125 to DN200
Controlli MDA42 For VFA valves up to DN100
Controlli MDA44 For VFA valves from DN125 to DN200
Controlli MDA52 For VFA valves up to DN100
Controlli MDA54 For VFA valves from DN125 to DN200
Controlli MDL22 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL26 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL42 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL44 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL46 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL62 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL64 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL66 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL32 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL34 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL36 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL52 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL54 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDL56 Damper Actuator: Crank-arm Mounting Type
Controlli MDLS5 Electronic card input signal, range 6 to 9, 4 to 7, 8 to 11, 1 to 5 V d.c., 4 to 20 mA for MDL32/34/36
Controlli MDLV5 MDLV5 Electronic card input signal, range 0 to 10 V d.c., 4 to 20 mA with adjustable start point and span for MDL32/34/36
Controlli DMDL Two auxiliary microswitches SPDT 10 (3) A – 240 V a.c. adjustable on the whole stroke for MDL
Controlli MDLA1 Damper drive linkage for MDL
Controlli MDLA2 Linkage for mounting MDL when replacing SL
Controlli MDLPA2 Board with 1 K Ohm auxiliary potentiometer for MDL2
Controlli MDLPA4 Board with 1 K Ohm auxiliary potentiometer for MDL4
Controlli MDLPA6 Board with 1 K Ohm auxiliary potentiometer for MDL6
Controlli YS7 Crank-arm in addition to MDLA1 composed of 2 joints and 8-mm rod for dampers with 10 to 18mm shaft with MDL actuator
Controlli AS205 Room Thermostats
Controlli AS206 Room Thermostats
Controlli AS207 Room Thermostat
Controlli UF215 Humidity Switch
Controlli UF217 Humidity Switch
Controlli C307 Bulb Thermostat
Controlli C309 Bulb Thermostat
Controlli Y111 Frost- protection Switch
Controlli Y111RM Frost- protection Switch
Controlli B301 Pressure Switch
Controlli B302 Pressure Switch
Controlli B303 Pressure Switch
Controlli B304 Pressure Switch
Controlli B301X Pressure Switch
Controlli B302X Pressure Switch
Controlli B303X Pressure Switch
Controlli B304X Pressure Switch
Controlli FG601 Level Controller
Controlli FG603 Level Controller
Controlli B353 Pressure Switch
Controlli B354 Pressure Switch
Controlli B354X Pressure Switch
Controlli FG651 Level Controller
Controlli FG653 Level Controller
Controlli KX436G Climatic Controller
Controlli KX436GV Climatic Controller
Controlli KX436S Climatic Controller
Controlli KX436SV Climatic Controller
Controlli DG8000 Controller for floating valve control
Controlli DG8001 Controller for on/off valve control
Controlli DG8011 User display with white standard plate1)
Controlli DG8022 Return sensor (range 1-55 °C), fixed length 1.5 m
Controlli CTY231 Temperature Controller
Controlli CTY232 Temperature Controller
Controlli CTY241 Temperature Controller
Controlli CTY242 Temperature Controller
Controlli CTY531 Temperature Controller
Controlli CTY532 Temperature Controller
Controlli CTY541 Temperature Controller
Controlli CTY542 Temperature Controller
Controlli W500T Control Panel Digital
Controlli W500T4 DDC Temperature Controller
Controlli W500TMB DDC Temperature Controller
Controlli W500TMB4 DDC Temperature Controller
Controlli W501TMB DDC Temperature Controller
Controlli W500T2 DDC Temperature Controller
Controlli W500T2MB DDC Temperature Controller
Controlli W551C controller without display
Controlli W551C-S controller without display with RS485
Controlli W551C-D controller with display
Controlli W551C-DS controller with display and RS485
Controlli W552C controller without display
Controlli W552C-S controller without display with RS485
Controlli W552C-D controller with display
Controlli W552C-DS controller with display and RS485
Controlli W553C controller without display
Controlli W553C-S controller without display with RS485
Controlli W553C-D controller with display
Controlli W553C-DS controller with display and RS485
Controlli W554C controller without display
Controlli W554C-S controller without display with RS485
Controlli W554C-D controller with display
Controlli W554C-DS controller with display and RS485
Controlli W560-EXP additional I/Os module (11 Inputs + 8 Outputs)
Controlli W560-RT remote display, flush mounting
Controlli WPRO-561 controller without display
Controlli WPRO-561S controller without display , RS485
Controlli WPRO-562 controller without display , 2 triacs
Controlli WPRO-562S controller without display , 2 triacs , RS485
Controlli WPRO-561D controller with display
Controlli WPRO-561DS controller with display , RS485
Controlli WPRO-562D controller with display , 2 triacs
Controlli WPRO-562DS controller with display , 2 triacs , RS485
Controlli W562D controller with 3 pos. control
Controlli W562DS controller with 3 pos. control with RS485
Controlli W562DM controller with modulating control
Controlli W562DSM controller with modulating control with RS485
Controlli STA60L room temperature sensor with display
Controlli STA61L room temperature + humidity sensor with display
Controlli SNTC-CL Immersion sensor with plastic case
Controlli SNTC-EL Outside sensor
Controlli SNTC-FL Strap-on sensor
Controlli SNTC-L Duct sensor (cable and sensing element)
Controlli SNTC-SL Immersion sensor (cable and sensing element)
Controlli SNTC-VL Duct sensor, fast detection
Controlli TT-A21 Temperature Transmitter
Controlli TT-A31 Temperature Transmitter
Controlli TT-C21 Temperature Transmitter
Controlli TT-C22 Temperature Transmitter
Controlli TT-C23 Temperature Transmitter
Controlli TT-C24 Temperature Transmitter
Controlli TT-C31 Temperature Transmitter
Controlli TT-D21 Temperature Transmitter
Controlli TT-D31 Temperature Transmitter
Controlli TT-E21 Temperature Transmitter
Controlli TU-A22 Humidity Transmitter
Controlli TU-A32 Humidity Transmitter
Controlli TU-D22 Humidity Transmitter
Controlli TU-D32 Humidity Transmitter
Controlli TUTD32 Humidity Transmitter
Controlli TU-A33 Humidity Transmitter
Controlli TU-D33 Humidity Transmitter
Controlli TUTA34 Humidity Transmitter
Controlli TUTD34 Humidity Transmitter
Controlli TP-C34 Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-C351 Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-C361 Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-D333 Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-D333-MA Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-D334 Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli TP-D334-MA Pressure and Differential Pressure Transmitter
Controlli 2FAA100B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA100T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA125T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA150T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA15T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA20T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25IT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA25T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA32T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA40T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA50T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA65T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAA80T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB100T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB125T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB150T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB15T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB20T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25IT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB25T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB32T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB40T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB50T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB65T 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80B 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80P 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80S 2-way Globe Valves
Controlli 2FAB80T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA100T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA125T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA150T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA15T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA20T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IB 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IP 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IS 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25IT 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25R7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RB 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RP 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR1 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR2 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR3 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR4 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RR7 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RS 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25RT 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25S 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA25T 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA32B 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA32P 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA32R0 2-way Globe Valves
Controlli 2FGA32R1 2-way Globe Valves

Productos

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • También te puede gustar:
 • C